Czy ESG i taksonomia są stymulatorem rozwoju rynku ekoinnowacji? Czy ESG skłoni firmy do podejmowania innowacyjnych działań i wdrażania nowych technologii poprawiając tym samym ich efektywność ekologiczną? Jakie są bariery finansowe i pozafinansowe wdrażania ekoinnowacji w Polsce? Jakie są oczekiwania nabywców i podmiotów finansujących nowe technologie? Czy mamy w Polsce sprawdzoną ofertę, która te wymagania spełnia? Co powinna zawierać w kontekście wymagań prawnych i finansowania ekoinnowacji, aby być konkurencyjną i wiarygodna dla odbiorców?

Między innymi na te pytania staraliśmy się uzyskać odpowiedź podczas okrągłego stołu organizowanego w ramach projektu LIFEproETV, który odbył się 4 grudnia 2023 r. w Warszawie w trakcie Kongresu ESG „Polska Moc Biznesu”. Uczestnikami wydarzenia byli między innymi producenci i dostawcy innowacyjnych technologii środowiskowych, przedstawiciele instytucji finansujących zielone inwestycje, organizacji wspierających przedsiębiorców, eksperci z zakresu ESG i taksonomii.

– Musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Komisja Europejska obecnie wkłada mnóstwo wysiłku, żeby uregulować, ustandaryzować i wyeliminować zjawisko greenwashingu pod kątem produkcji towarów, co jest niezwykle ważnym i słusznym kierunkiem. Warto jednak zauważyć, że te same kwestie pod względem technologii są obszarem, który należy i warto zagospodarować – powiedziała Izabela Ratman-Kłosińska, Kierownik Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych / Koordynator projektu LIFEproETV.

Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że wprowadzanie na rynek, finansowanie i dyfuzja innowacyjnych technologii środowiskowych wiąże się ze zdecydowanie większym ryzykiem niż w przypadku technologii już dostępnych na rynku. Niemniej jednak ambitne cele Unii Europejskiej w zakresie dekarbonizacji, wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, czyli tzw. taksonomii, a także nowe oraz rozszerzone obowiązki raportowania i ujawniania informacji związanych z danymi ESG, które nakładają na przedsiębiorców Dyrektywa CSRD oraz Standardy ESRS, stwarzają nowy kontekst dla inwestycji w zielone innowacje. W jaki sposób?

  • Znormalizowane kryteria definiowania przedsięwzięć zrównoważonych środowiskowo
  • Wiarygodność i przejrzystość w komunikowaniu korzyści środowiskowych zielonych innowacji
  • Wskazówki dla inwestorów
  • Ograniczanie ryzyka zielonych innowacji
  • Standaryzację rynku zielonych innowacji
  • Stymulowanie rynku zielonych innowacji
  • Pomiar pozytywnego wpływu na środowisko
  • Wyróżnienie i zwiększenie konkurencyjności rynkowej
  • Zachętę do wdrażania zielonych innowacji dla działań przejściowych

Jaka jest rola ETV (weryfikacji technologii środowiskowych) w tym procesie?

ETV polega na wykazaniu w sposób bezstronny i wiarygodny, że deklaracje efektu działania technologii środowiskowej przedstawiane przez dostawców są prawdziwe i oparte na rzetelnych danych z badań uzyskanych w warunkach kontrolowanej jakości. Dzięki temu producenci i dostawcy mogą udowodnić efekt działania swojej zielonej innowacji, nabywcy mogą zidentyfikować innowacyjne technologie środowiskowe i ograniczyć ryzyko związane z ich zakupem, natomiast instytucje finansujące i organy wydające pozwolenia mają podstawy do wydawania stosownych decyzji.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, w ramach projektu LIFEproETV, tj.  „Promocja i wdrażanie ETV jako dobrowolnego systemu służącego weryfikacji efektu działania technologii środowiskowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją: