Transformacja energetyczna i osiągnięcie związanych z nią celów UE do 2030 r., tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% w porównaniu do 1990 r., redukcji zużycia energii o 11,7% w stosunku do 2020 r., zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 42,5% oraz produkcja 10 milionów ton wodoru odnawialnego rocznie, są bezpośrednio związane z wdrażaniem na szeroką skalę innowacyjnych technologii energetycznych we wszystkich sektorach. Propozycja rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie („Net-Zero Industry Act”) wzywa do rozwoju technologicznego, produkcji oraz wykorzystania technologii i produktów o zerowym bilansie energetycznym w celu osiągnięcia zarówno celów klimatycznych i energetycznych do 2030 r., jak i celu neutralności klimatycznej do 2050 r.
Wdrożenie technologii, dla których bilans emisji gazów cieplarnianych wynosi zero, może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, które dotyczą m.in.: niewystarczającego poziomu gotowości technologicznej (TRL), obciążeń administracyjnych związanych z kwestiami prawnymi, konieczności uzyskania zezwoleń, braku kwalifikacji, a także kwestii środowiskowych, ograniczeń technologicznych oraz braku akceptacji społecznej.
Jak jest rola ETV w transformacji energetycznej i wdrożeniu technologii, które przybliżą nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej, można przeczytać w poniższej broszurze: